افشاگري هاي مجری سابق صدای آمریکا

سرانجام پس از 5 ماه که از تعليق من گذشت حکم «توقف هم‌کاري» يا برکناري من از صداي آمريکا به دست من رسيد. ‌

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!