سال ۱۳۵۸ – مناظره سید ابوالحسن بنی صدر و بابک زهرائی

مناظره سید ابوالحسن بنی صدر از اعضای شورای انقلاب و اولین رئیس جمهور منتخب ایران با بابک زهرائی از اعضای حزب کارگران سوسیالیست ایران که حزبی تروتسکیستی در ایران بود و راه و روش مائوئیست ها را در ایران دنبال میکرد.این مناظره پیرامون مسائل اقتصادی در سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام شد/سال ۱۳۵۸ .

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!