نوروز

سفر کردم بدنیای محالت

تو گوئی چشم شب من و ترا دید

کسی فریاد زد….ای جان ناهید

بیا مستی کنیم در این شب عید

چنان مستی ز می با من در آمیخت

که میدیدم فلک با آنچه در دامان دارد

پر از نور  و پر از رنگ و  پر از  رود

چو باران بر سرم ریخت

سحر شد مرغکی میخواند با سوز

که پر شد جان دنیا از جوانه

بیا با من بخوان اینجاست نوروز

شدیم بر سال و ماه و روز  پیروز . 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!