عیدی کهریزک کاران

با اعلام قطع ارائۀ خدمات از سوی انجمن ارتباطات ميان‌بانکی جهانی (سوییفت)، از امروز، شنبه ۲٧ اسفند ۱۳۹۰؛ تحریم های جهان آزاد علیه نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره وارد مرحله اجرایی گزنده میشود.

تا کنون بیشتر داد و قال در مورد تحریم بوده و کمتر تحریم های معنا دار. در سی و چهار سال گذشته مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن داد و ستد گسترده ای با همۀ کشورهای جهان منجمله آمریکا و در مواقعی، از طریق واسطه، حتی با اسرائیل داشته اند.

تصمیم اتحادیه اروپا بر اعمال تحریم که شامل خرید نفت هم میشود گام مثبتی در تضعیف رژیم است و اینکه سیستم بانکی هم مورد تحریم قرار گرفته نشانگر جدیت آنها میباشد.

تضعیف مالی مسلمین حاکم منجر به کاهش توان پرداخت مستمری به مزدوران و کهریزک کاران سرکوبگر ایرانیان میگردد.

اکنون زمان آن رسیده که پیش از آنکه مسلمین جنگ طلب، جنگ دیگری بر ایران و منطقه تحمیل کنند، با قرنطینه ترابری هوایی/دریایی و کمک لجستیکی به ایرانیان، کلیت رژیم سرنگون شود.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!