پشت پرده فعالیت BBC در ایران+فیلم

يك بررسي ساده در محتواي منتشره روي سايت هاي اپوزيسيون، نشان دهنده هم
سويي سايت هاي مذكور در پيگيري يك خط مشي واحد و مشخص در توليدات آنهاست.
حق التحريرهاي پرداختي نيز در بسياري اوقات هنگفت بوده و از طريق صرافي ها
يا مسافرين به نويسندگان پرداخت مي شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!