استراتژي بازنده بر عليه ايران

طرزفکرعامه پسندي وجود دارد که براين پافشاري مي کند که اجبارو اضطرارمي تواند ايران را به تغييرمسيرترغيب کند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!