عجوبه ای بنام آقا سعید

سعید مرتضوی یادتان هست؟

برای آنهاییکه بخاطر نمی آورند، “قاضی” سعید مرتضوی عجوبه ای است که از سن ١٩ سالگی با پشتوانۀ احاطۀ مادرزادی به امور قضایی مسلمین، بعنوان “دادیار” وارد کار شده و این هم تنها گوشه ای از کارنامه پربارش:

پاپیچ و بستن مطبوعات و زندانی کردن روزنامه نگاران.

چلاندن زندانیان سیاسی و چزاندن خانواده های آنان.

پذیرایی از شادروان زهرا (زیبا) کاظمی با وارد کردن “جسم سخت” به سر او در زندان اوین و بدرقه اش به دیار باقی.

برای تجربه کهریزکی، اعزام تظاهر کنندگان سال ٨٨ به آن مکان که منجر به تکه پاره شدن بسیاری منجمله قتل حداقل سه نفر شد.

چون یکی از کهریزکی شدگان مقتول پسر یک حاجی کله گندۀ رژیم بود، برای افتادن آبها از آسیاب، مدتی این عزیز دل خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر را گذاشتند به ریاست سازمان مبارزه با قاچاق ارز و کالا.

نظام مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن است و عدم مجازات و بحای آن پاداش دادن به مزدوران درنده خویش، حالا برای دهن کجی به ملت ایران؛ عجوبه را با حفظ شغل قبلی منصوب کرده اند به مدیر عاملی صندوق بیمه اجتماعی.

آقا سعید؛ اینطور باقی نخواهد ماند، میشنوی حاجی، دادگاه لاهه ای هم هست!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!