عید آمد

با آرزوی سالی‌ خوش برای تمامی ایرانیان، بویژه هموطنان شریف بهایی……….. به امید روزی که این عزیزان به حق مشروع و قانونی خود که همانا آزادی و استقلال سرزمین مقدس “حیفا” میباشد رسیده، از یوغ مظالمِ استثمارگرانه صهیونیسم بین الملل که این قوم شریف را قربانی اهداف برتری طلبانه خود کرده، رهایی یابند. این قوم شریف به خوبی‌ میداند که تنها راه رستگاری در اعلام برائت ایشان از سیاستهای پلید صهیونیستی و اتخاذ سیاستهای مستقل و صلح جویانه می‌‌باشد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!