تمدید ماموریت احمد شهید و ناکامی دیپلماسی انکار

تمدید ماموریت احمد شهید که جواد لاریجانی او را در یک برنامه تلویزیونی شبکه دوم صداوسیما «کودن» نامید و در جلسه شورا نیز دو هفته پیش او را «مغرض» و «نادان» خطاب کرد، موقعیت بسیار دشواری را پیش روی دستگاه دیپلماسی ایرانی قرار می دهد. چرا که با پافشاری وی بر طرح گسترده موضوعات مرتبط با نقض سیستماتیک حقوق بشر و جلب آرای اعضای شورا، سیاست انکار و فرافکنی و بی اعتبارسازی و درنهایت عدم همکاری با سازمان ملل که در طی سال گذشته توسط آقای لاریجانی به عنوان راهبرد اصلی در مواجهه با این مکانیسم ویژه به کار رفت، نه تنها عقیم گذاشته شد، بلکه انزوای بی سابقه ای را برای جمهوری اسلامی در سطح سازمان ملل رقم زد که تبعات سیاسی آن بسیارفراتر ازشورای حقوق بشر قابل ارزیابی است.

جواد لاریجانی، که هم اکنون یکی از باسابقه ترین دیپلمات های ایرانی نیز به شمار می رود در طول بیش از سه سال گذشته، مدیرپروژه حقوق بشرجمهوری اسلامی درسطح بین المللی ب… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!