زنی آلوده وحزب خائن توده

یکی از بازیگران اصلی زمان مشروطه که تا همین امروز هم افکار مشروعۀ او بر ایران و ایرانی تأثیر مستقیم دارد شیخ فضل الله نوری است. 

او نه تنها سرمشق و محبوب خمینی بود، بل، جد پدری نورالدین کیانوری رئیس حزب خائن توده و جد مادری سید حسین نصر رئیس دفتر شهبانو فرح و پسر نصر،  سید ولی الله نصر است که همواره شلتاق میکنند.

این حدیث حوزه نشینان  در مورد واقعیت تاریخی شادی و “کف زدن”  پسر فضل الله (مهدی، پدر کیانوری) در پای چوبۀ دار پدر، در مایۀ با “یاعلی” گفتن شخص خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر در هنگام زاییده شدن از مادر است.  

مرکز خبر حوزه:

يكى از بزرگان گفته بود، به زندان رفتم و علت را از شيخ فضل اللّه نورى سؤال  کردم .
گفت: این بچه در نجف متولد شد. در آن هنگام مادرش بيمار بود، مجبور شدیم يك دايه شيرده براى او بگيريم.

پس از مدتی كه آن زن به پسرم شير مى داد، ناگهان متوجه شدیم كه وی زن آلوده اى است، علاوه بر آن از دشمنان امیرالمومنین (ع ) نیز بود.

آن پسر فاسد، پسرى دیگر تحویل جامعه داد به نام كيانورى كه رئیس حزب توده شد.”

به عبارت دیگر؛ لابد اگر دایۀ شیرده پسر شیخ فضل الله، زن آلوده و از دشمنان حضرت علی نمیبود؛ تاریخ ایرانزمین،  حد اقل تا آنجا که رئیس حزب خائن توده در آن نقش داشته، طور دیگری رقم میخورد.

داستانسرایی های حضرات ایرانی کُش و ایران ویران کُن هم ماجرایی است.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!