کنجِ خالی

یک کنجِ خالی‌ به من بدهید

جایی‌ برای چمباتمه زدن

جایی‌ برای احساسِ بی‌ شتاب و شمردهٔ غم

چیزی که در درون من عوض نمی‌شود

انگار در درون من یک جنین است

که هرگز به دنیا نخواهد آمد

و هر بار که من در  درون خود می‌گریَم

انگشت سبابهٔ خویش را میمکد

شاید به نشانهٔ همدردی…

اکنون صبح دمیده است

و این شمع به آخرش رسیده است

اما خاموش نمی‌شود این کلّه شق!

انگار باد صبحگاهی هم حوصله ندارد

آنرا فوت کند

 

فروردین ۱۳۹۱

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!