تعداد اعدام در ايران بيش از مجموع اعدام ها دريمن،عربستان و عراق

روشنگری.آماری ک بيانيه عفو بين الملل به دست داده نشان ميدهد تعداد آمار ها در ايران از مجموعه سه کشور يمن، عربستان و عراق بيشتر است. يمن کشوری است که بلندگوهای رژيم ايران مرتبا در مورد شدت خشونت در آن گزارش ميدهد، عربستان رقيب دولت اسلامی در خشونت و و اپسگرايی و تحجر مذهبی است و عراق کشوری که از جنگ بيرون آمده و نيروهای واپسگرا بر سياست آن غلبه دارند.

طبق بيانيه اين سازمان، در سال ميلادی گذشته، دست‌کم ۶۸ نفر در عراق، دست‌کم ۳۶۰ نفر در ايران، دست‌کم ۸۲ نفر در عربستان سعودی و دست‌کم ۴۱ نفر در يمن اعدام شده‌اند که در مجموع، ۹۹ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در منطقه خاورميانه و آفريقای شمالی است.

گزارش عفو بين الملل همچنين نشان ميدهد تعداد اعدام ها در ايران بيش از نيمی از کل اعدام ها در جهان -676 نفر – يوده اشت.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!