گفتگو با بانو هما سرشار در رابطه با سریال تلویزیونی شاهان سانست

هما سرشار روزنامه نگار و نویسنده برجسته ایرانی در گفتگو با بهنود مکری درباره سریال تلویزیونی شاهان سانست ، ویژگیهای آن و نظرات مخالف گروهی از ایرانیان آمریکایی در این رابطه ، توضیحاتی داد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!