!من و “تایم” و “سی ان ان” و کارزار / که توضیح “من” هیچ نآمد بکار

!من و “تایم” و “سی ان ان” و کارزار
که توضیح “من” هیچ نآمد بکار

مجله “تایم” بیشترین و شاید بهترین ارتباط را با جامعه سیاسی ایران داشته است. روی جلدهای که طی سالها  به ایران اختصاص داده گواه این ماجراست

http://uniqueart.blogspot.com/2011/12/blog-post.ht…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!