دانشجويان زندانی در سال ١٣٩٠

سالنامه جنبش دانشجويی در سال ١٣٩٠ به تفکيک موضوعی

دانشگاه های کشور در سال گذشته همچنان شاهد تلاش نیروهای اقتدارگرا برای سرکوب جنبش دانشجویی و کنترل فضای اعتراضی در دانشگاه علیه حاکمیت استبدادی بود.

سایت دانشجونیوز در ادامه تلاش های خود برای پوشش مناسب اخبار و رویدادهای مرتبط با دانشجویان، گزارشی تهیه کرده که علاوه بر موارد گسترده نقض حقوق دانشجویان به فعالیت های صورت گرفته در دانشگاه های کشور در طول سال ١٣٩٠ نیز اشاره کرده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!