امام حسن و تخریب ایران

پریروز “خطیب مشهور”، حجت الاسلام محمد کاظم راشد یزدی از جمله گفته:

“ورود اسلام به ایران با حمله صورت گرفت، نتیجه اش برای مردم خیر و برکت بود ولی بحاظ آغاز، آن حمله امضای اسلامی ندارد و بخاطر همین هیچیک از ائمه اطهار در آن جنگ ها حضور نداشتند.

این جنگ ها جهاد نبود بلکه حرب(جنگ) بود و هیچ یک از بنی هاشم هم در آن حضور نداشتند.

حتی امیرالمومنین «ع» وقتی دید که در حمله ها اقدام به آتش زدن مکان ها و آثار هنری کرده اند، امام حسن «ع» را فرستادند تا جلوی این اقدامات گرفته شود.”

توضیح تناقض ورود اسلام به ایران از طریق “حرب” و آتش زدن مکان ها و آثار هنری و همزمان “برای مردم خیر و برکت ” بودن با راوی میباشد.

ولیکن بنا بر اسناد تاریخی غیر قابل انکار؛ بخشی از خدمات امام حسن به ایران به قول این خطیب، عمداً ویران شده، دریافت خراج (پول زور) شهر در آنزمان آباد دارابگرد ایران بعنوان جزئی از وجه دریافتی در قرارداد صلح ایشان با معاویه بر سر فروش خلافت موروثی بوده است.

بجز تناقض گویی، حاج آقا راشد، مانند دیگر هم صنف هایش، با رُک و راست حسینی گفتن حقایق مسلم تاریخی میانه خوبی ندارد.

تبریک

پ.ن. یکی از “آرزوهای” محقق شدۀ خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر ترجمه کتاب “صلح امام حسن” است که تلاشی ناشیانه در پاکنویسی تاریخ میباشد .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!