وصیت نامهٔ یک شعر

من یک شعرم

لطفا پس از مرگ مرا

زنده زنده در دریاچهٔ پریشان دفن کنید*

اینگونه خود به خود

خاکسترم به چند

زبان مردهٔ دنیا ترجمه خواهد شد….

من یک شعرم و رنج، ارثیه ام 

ولی‌ آن را برای بازماندگانم نخواهم گذارد

چرا که دیری است

آنرا با بی‌وزنی، بی‌ قافیگی، و بینام و نشانی‌ خویش 

تقسیم نموده ام

من یک شعرم

که مرا در یک روز بارانی

در حال قدم زدن در یک پیاده رو خلوت

به شکلی مبهم

به یاد خواهی‌ آورد

حافظه ات مختار است

هر آنچه می‌خواهد

با معنای من بکند….

 

زمستان نود

 متن انگلیسی‌ شعر:    http://iranian.com/main/blog/persian-westender/poems-will

طبق بعضی‌ گزارشها، خاک دریاچه پریشان در نتیجه یک پدیده
طبیعی‌ نادر، در حال سوختن بوده است

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!