تنها مرد می خواهد که جرات کند

کنار زن ها بایستد

مردی که نه در مقابل آن ها

نه بالای سرشان

و نه در دامنشان—

مردی که جرات کند کنار

بایستد.

/

تنها مرد می خواهد که جرات کند

چرا که زن بودن چیزی است

که ترس دارد

ولی با همه ی ترسش، جرات

نیاز ندارد

تنها مرد می خواهد که جرات کند

کنار زن ها بایستد.

/

دوستم می گفت پدرش همیشه

گیسوان مادرش را شانه می کرد

و من گفتم پدرت جرات داشت

چرا که اگر بخواهی گیسوی زنی را

باید بایستی در کنارش

باید در کنار باشی

و به خودت فرصت دهی

تا حضورجنبنده ی گیسو را

با شانه ات

شهادت دهی.

/

من مردی را می خواهم که جرات کند

حضور زن ها را شهادت دهد

من مردی را می خواهم که به مرد بودنش

فرصت دهد

تنها مرد می خواهد که جرات کند

برای کنار گرفتن زن ها اول

اجازه بگیرد

من مردی را می خواهم،

نه این که کنار بیاید،

بلکه کنار زن ها بایستد

مردی که جرات کند

اجازه بگیرد.

/

من مردی را می خواهم که کنار بایستد

و اجازه دهد چشمهای گشوده ی آینه ها

تصویر تمام قد زنان را

شهادت دهند،

مردی را می خواهم

که کنار را بفهمد، کنار را حس کند، جرات کند

به جای مالیدن و مالاندن

کنار را تجربه کند

و زبانش بند بیاید از کنار

انقدر که اجازه دهد زبانش بند بیاید،

من مردی را می خواهم که بند بیاید

تا این جنبش بی نظیر زنان را نظاره کند.

/

من مردی را می خواهم که

اشغال نکند

با مردانگی اش و با آشغال هایش—

مردی که

روی آلتش نیاستد

روی سرش نیاستد

روی ماتحتش نیاستد

روی محاسنش نیاستد

روی پشت گرمش نیاستد

روی تخم هایش نیاستد

روی معده و احشاعش نیاستد

روی چرب زبانی اش نیاستد،

روی دو پایش

کنار زمین بایستد،

مردی که میدان داری را رها کند

زمین زدن زمین را بس کند و خود را

با شانه اش شهادت دهد

مردی که مردانگی اش را کنار بگیرد تا جرات کند

جست و خیز زنان را

در زایش زاینده ی میدان ها

کنار بگیرد.

/

من مردی زنده می خواهم که کنار بایستد

و بگذارد کودکان

چون ضربان قلبش

حرکت کنند؛

اگر فرزندم دختر باشد نگران نیستم،

ولی اگر پسر باشد

می خواهم برای همیشه مردی بماند

آن طور که من می زایمش—متصل

به بند ناف آینده—

 

مردی که جرات کند

کنار زن ها بایستد.

 

نیلوفر شیدمهر استراکوا

30 مارچ 2012

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!