زور زدن ١۳ بدر

بنا بر آیین کهن ایرانیان پاک نهاد، امروز ١۳ بدر است.

بنا بر اصرار نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره، امروز “روز طبیعت” است.

بنا بر تجربه ٣٤ سال گذشته؛ دشمنی مسلمین حاکم با آیینهای ایرانزمین زور بیخود زدن است.

سیزده بدر به همه فرزندان ایرانزمین خوش باد.

تبریک

پ.ن. حرفهای این حاجی گزمه در مورد قدغن کردن ١۳ بدر برای “افاغنه” در پارکی در اصفهان هم بامزه است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!