ضدیت رژیم ولی فقیه با جشنها و مناسبتهای ملی ایراینان (ارژنگ داودی)

دست نوشته ای از زندانی سیاسی ارژنگ داودی به مناسبت روز 13 بدر جهت انتشار در اختیار “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران”قرار داده شده است.متن دست نوشته به قرار زیر می باشد:
با درود به تمامی جانثاران راه ازادی بشر،
با سلام به تمامی انسانهای آزادیخواه ، آزاد منش و نیک اندیش جهان
هم میهنان
نیاکان مشترک ما که از دیرباز زندگی و مواهب آن را ارج نهادند فرصتهای باشکوه فراوانی را برای شادمانی آفریده و به یادگار گذاردند از آنجمله جشنهای ماهیانه است که در طول هر سال خورشیدی 12 بار یعنی در هر ماه حداقل یک جشن در روز تقارن ترتیب عددی هر ماه روز برگزار می شده بعضا در میان اقوام مختلف ایرانی رواج دارد به همین دلیل که اولین جشن سال نوروز یعنی در اولین ماه سال یعنی در فروردین ماه صورت می پذیرفته و و آخرین جشن سال نیز در دوازده اسفندماه هر سال برپا می گردید.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!