فضای متشنج زندان مرکزی تبریز، آبستن حوادث است!!!

مقامات قضایی، مسنولین سازمان زندانها و امنیتی جمهوری اسلامی سرمایه داری در زندان مرکزی تبریز با دست زدن به اعمالی بی شرمانه سعی در آزار و اذیت هر چه بیشتر زندانیان دارند و هر روز زندانیان را بیشتر تحت فشار قرار می دهند سعی آنها این است که با سو استفاده از خود زندانیان عرصه را بر آنها تنگ نمایند و با ایجاد جو تفرقه بین زندانیان به اهداف پلید خود دست یابند .

…………………………………..

رساندن این نامه به مراکز ذی صلاح از عهده ما خارج است، بنابراین از تمامی دوستان و مردم آزادیخواه می خواهیم این نامه را به مراکز فوق از جمله عفو بین الملل ، دفاتر مختلف حقوق بشر ، مراکز دفاع و حمایت از زندانیان و … برسانند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!