انتقاد به سياست هاي ضد افغان دولت ايران

نیروی انتظامی از ممانعت حضور اتباع افاغنه در روز طبیعت در پارک کوهستانی صفه خبر داد. انتشار این خبرواکنش های فراوانی را به دنبال داشته است. منتقدین به این تصمیم نیروی انتظامی میگویند، اقداماتی از این دست خلاف حقوق انسانی افغان هاست. گزارش از احمد باطبی.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!