زندگی بین دو گورستان

گورستان “ظهیرالدوله” در “دربند” شمیران تنها پنج دقیقه با خانه من فاصله دارد و گورستان “وست وود مورچواری” در وست وود- لوس آنجلس پنج دقیقه با کارگاه نقاشیم درباره “وست وود مورچواری” در آینده گزارشی خواهم داشت

سال پیش که بعد از ۲۵ سال دوری، به ایران رفته بودم، روزی به پیشنهاد برادرم به تهران گردی رفتیم، این گردش بدون قرار قبلی از گورستان “ظهیرالدوله” شروع وبه “بهشت زهرا” ختم شد

سیاحتی از زندگان در تکاپوی زندگی, بین دو گورستان شمال و جنوب تهران، فکر کردم گزارشی کوتاه و تصویری از این دو گورستان معروف تهران داشته باشم چون دفن شدگان در “ظهیرالدوله” و قطعه هنرمندان در “بهشت زهرا” برای بسیار کسان نامهایی آشنا هستند

http://uniqueart.blogspot.com/2011/07/blog-post_10…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!