شُل کن، سفت کُن سکسی

در پی انقلاب خوش عاقبت؛ جمعیت ایران اندکی بیش از دوبرابر شده.

علی رغم افزایش نجومی درآمد از فروش نفت خام، بدلیل بی کفایتی و دست کجی کارگزاران نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره، از جمله عواقب این رشد جمعیت، بیکاری مزمن، کمبود شدید مسکن و خیل معضلات مختلف اجتماعی بوده است.

چندی پیش خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر گفت:

“من معتقدم که کشور ما با امکاناتى که داریم، میتواند صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت داشته باشد.”

این هم اطاعت کورکورانۀ حاجیه مرضیه خانوم دستجردی که ماشاءالله پزشک و وزیر بهداشت هم تشریف دارند:

” زماني سيستم بهداشتی كشور اين توصيه را داشت كه دو فرزند كافي است؛ اما اکنون با توجه به نرخ رشد اقتصادی كشور، مسايلی كه آينده جمعيتی كشور را تهديد مي‌كند و همچنين با توجه به اين كه برخی از استان‌ها از نرخ رشد جمعیتی پايينی برخوردارند، توصيه‌ ما افزايش توالد و تناسل به ويژه در استان‌های با نرخ پايين رشد است.”

به عبارت دیگر؛ زاد و ولد و شل کن سفت کن سکسی و مهندسی اجتماعی بنا بر اوامر خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر.

بیله دیگ، بیله چغندر.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!