بيائيد اى رهبران جهان بدوزيد لب هاى من برزبان

بيائيد اى رهبران جهان

بدوزيد لب هاى من بر زبان

 و يا اينكه اين كله ام را بريد

و از ان كمى كله پاچه خوريد  

به صف وقت تقسیم و در بردنش

دموکرات باشید در خوردنش  

 يه كاسه از ان را به اقا دهيد

به ان رهبر دينى ما دهيد

و يك كاسه پر به ان انترش

به ان بچه پر روى خيره سرش

يه نيم كاسه اى هم به ان خاتمى

 به او نيز بايد رسد يك كمى

يكى ظرف كامل به اقاى بوش

به آن یاغی سرکش و پر خروش

كمرون و برلسكونى و بلر

همينطور ساركوزى و مركر

و يك كم به شخص اوباما رسد

به ان “حامی!” كشور ما رسد

يه بشقاب كامل به الترناتيو  

كه “رزمند!” با دشمنى همچو ديو

 يه كاسه به مسعود و مريم رسد

 مبادا به ان رهبران كم رسد

يه مفداركى هم به نيم پهلوى  

یه مقدار کروبی و موسوی

“كمونيست ها!” نيز بازى دهيد

كمى هم به مريم نمازى دهيد 

هر انكس كه گويد ز حق بيان

 ز اراى مردم برد او زيان

 چنين است پاداش اين رهبران

تمامى جنگ اوران و سران

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!