تمامی کارگران شرکت ذوب آهن غرب کشور بيكار شدند

ايلنا: تمامى کارگران کارخانه توليد شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور (کوره بلند) در نخستين روز كارى سال 91 اخراج شدند.

نماينده کارگران اخراجى در گفتگو با ايلنا از اخراج ۲۰۰ کارگر کارخانه توليد شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور خبر داد و گفت: کارگران اين واحد توليدی که طی آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و ارائه مدارک فنی و حرفه‌ای و تحصيلی و با طى كردن دوره‌ آموزش‌های ايمنی و فنی توسط يك شرکت پيمانکارى از تاريخ يکم خرداد سال ۹۰ مشغول به كار شده بودند، در آغاز سال جديد با عدم تمديد قرارداد كاري‌شان اخراج شدند.

نماينده كارگران افزود: متاسفانه در آبان سال جاری به علت کمبود ماده اوليه کک و فقدان ساير مواد اوليه، فعاليت کارخانه متوقف شد و شرکت ذوب آهن غرب کشور به صورت يک جانبه قرارداد خود را با پيمانکار در تاريخ 30 ديماه ۹۰ فسخ نموده و از همين تاريخ با کليه پرسنل و کارگران مستقيما تا تاريخ بيست نهم اسفند ۹۰ به مدت ۲ ماه و تنها در يک نسخ…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!