تُرکتازی تُرکان

از بدو روی کار آمدن اسلامیستها در ترکیه، قند تو دل نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره، لابیگران و مشاطه گران آن آب میشد.

با اینکه ترکیه به وضوح و بدرستی بدنبال منافع ملی خود است، که در بسیاری مواقع با منافع ملی ایران در تضاد میباشد، ولیکن حضرات در تهران همه چیز منجمله آن تریلی حاوی هجده و نیم میلیارد دلار را که آنکارا بالا کشید زیر سبیلی رد میکردند.

این حاتم بخشی تا روزی ادامه داشت که ترکیه علنا شمشیر* را برای بعثی های سوری کُش که تنها متحد حضرات هستند از رو بست.

چند روز پیش نخست وزیر ترکیه در سر راه بازگشت از کنفرانسی در کرۀ جنوبی و دیدار با اوباما، به ایران رفت و با خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر گفتگو کرد.

از قرار اردوغان حامل پیغام رئیس جمهور آمریکا بوده، پس از بازگشت او به ترکیه، روابط ولرم شده طرفین به سرعت سرد شده است.

عنقریب علی میماند و حوضش.

تبریک

* ابن ترک تازی تا کجا جواب میدهد؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!