پتیشن حمایت از منصوره بهکیش که حکم زندان در یافت کرده است

منصوره به‌کیش، فعال حقوق بشر و عضو گروه «حامیان مادران عزادار» در ایران به چهارسال و نیم زندان محکوم شد خانم به‌کیش که در ۲۲ خرداد سال گذشته در تهران بازداشت شد می‌گوید شش تن از اعضای خانواده‌اش در دهه‌ی ۱۳۶۰ کشته شده‌اند.
پتیشن حمایت از منصوره بهکیش که حکم چهار سال و نیم زندان در یافت کرده است :

Repeal The Prison Sentence of Mansoureh Behkish, Now Target: Ahmed Shaheed, UN, UNHCHR, State Department, EU, Navi Pillay, Ban Ki-Moon, European Parliament Region: GLOBAL Web site: http://ulimuc.wordpress.com/2012/04/04/mansoureh-b… Sign the petition

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!