شعر بحث‌بر‌انگیز “گونتر گراس”

همین دو،سه هفته پیش بود که گفت‌وگوی خبرنگار آلمانی با محمود احمدی
نژاد در تهران با انتقاد گسترده رسانه‌های آلمانی روبه‌رو شد، چون خبرنگار
مزبور به گفته منتقدان به جای پیچاندن طرف گفت‌وگو و طرح سوالات گوناگون در
مورد برنامه هسته‌ای و نقض حقوق بشر در ایران، گذاشته بود احمدی نژاد هر
چه می‌خواهد بگوید و تبلیغ کند.

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!