آخرین سخنرانی محمد رضا پهلوی خطاب به مردم

اعترافات در تشریح ابعاد مختلف آخرین سخنرانی عاجزانه محمد رضا پهلوی خطاب به مردم ایران و وضعیت سیاسی آن دوران و اهداف شاه از ایراد این سخنرانی اعترافی.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!