زمان تحويل موقت نيروگاه بوشهر اعلام شد

الان نيروگاه با 75 درصد قدرت در حال كار است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!