ایرونی آدم نمیشه

ملی گرایی متعادل و غیر افراطی و خطرناک که آخرین مورد احیا آن به دوران رضا شاه پهلوی برمیگردد، در ایران ریشه دوانده و نهادینه شده است.

ولیکن در عین وجود گستردۀ احساسات ملی گرایانه که در بطن آن احترام و دلبستگی به ایران و ایرانی است؛ گاه و بی گاه تحقیر ایرانیان توسط ایرانیان صورت میگیرد.

مطمئناً بسیاری بدون برانگیخته گشتن کمترین واکنشی، شنیده و یا احتمالاً در گپ و گفتگو های خصوصی و بعضاً عمومی گفته اند که ” ایرونی جماعت آدم بشو نیست” یا ” هنوز دموکراسی برای ایرونی زوده” و دیگر از ایندست ناروا گویی ها که شوربختانه بسیارند.

سئوال:

آیا ایران و ایرانی دوستی مختص به واکنش تند به کاربرد نام مجعول “خلیج عربی” بجای خلیج فارس میباشد و ناسزا های رایج شدۀ ایرانیان به ایرانیان در آن مقوله نمیگنجد؟

اگر ایرانیان آدم بشو و آماده و لایق دموکراسی نیستند، پس چرا وقتی به کشورهای قانونمند مهاجرت میکنند تا به این حد حیرت انگیز شکوفا شده و منبع سود جامعه میشوند؟

آیا عارضۀ بد خیم تحقیر ایرانیان توسط ایرانیان نیازمند پژوهش متخصصین دلسوز نمیباشد؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!