چرا باید به کارگران مجوز راهپیمایی داد؟

با اصلی مواجه هستیم که نه تنها حق قانونی به شمار می‌آید بلکه لازمه نشاط
اجتماعی – سیاسی محسوب می‌شود و اگر با دید سیاسی به آن نگاه نکنیم، قدرت
خلق فرصتی بی‌نظیر برای بهبود شرایط را هم در خود نهفته دار

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!