شب های “دربند”

در مطالب پیشتر گفته بودم که به فاصله پنج دقیقه از خانه ام در تهران و از کارگاه نقاشیم در لوس انجلس مکانهای جالبی وجود دارد و گزارش های تصویری از آنها داده بودم.

در سفر اخیرم به ایران یکبار در روز و دو بار در شب به “دربند” رفتم و عکسهایی گرفتم, به خاطر اینکه گزارش فامیلی نشود, گروهی از عکسها را حذف و مشابه آن مکان ها و موقعیت ها را از اینترنت اضافه کردم.

http://uniqueart.blogspot.com/2011/09/darband-tehr…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!