ما ز نادانی دراین دام بلا افتاده ایم

ما ز نادانی دراین دام بلا افتاده ایم
خرمگس بگرفته و مُرغِ هُما بنهاده ایم
هم ز نادانی کنون طبل جدایی می زنیم
عمر وعزّت وانهاده سَر فرود آورده ایم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!