خانم جلسه‌یی‌های شیک‌پوش

دوستان ما که پشت در مسجد المهدی تظاهرات کرده بودند غافل بودند که
بازتولید فرهنگ متحجر مردسالارانه تنها از زبان آن که عمامه‌یی به‌سر دارد و
برفراز منبر نشسته است صورت نمی‌گیرد گاه از زبان خانمی بس شیک‌پوش با
موهای باز و عشوه‌های ناز هم شنیده می‌شود. تحجر و عقب‌مانده‌گی به شکل و
شمایل نیست به مضمون و محتواست.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!