کودتای ۲۸ مرداد نمونه ای از دخالت غرب در اوضاع ایران

کودتای ۲۸ مرداد توسط کشورهای غربی برای حکومت پهلوی.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!