بازدارندگی و باج‌گیری

تعادل وحشت/ در سیاست و روابط بین‌الملل، بازدارندگی بازداشتن حریف از حمله است، با این استدلال که حمله به زحمت و به خرجش نمی‌ارزد.  این وضع وقتی پیش می‌آید که قوای اتمی طرفین به قدری گسترده
و نابودگر هستند که هرگونه حمله حتی در صورت نابود کردن طرف مقابل،
متقابلا تلافی می‌شود و به نابودی طرف حمله‌کننده خاتمه می‌یابد. یعنی هرکه
ضربه ویران‌گر نخست را بزند بی‌بروبرگرد ضربه تلافی‌جویانه را خواهد خورد و
نابود خواهد شد. http://radiozamaneh.com/politics/2012/04/14/13190 >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!