معرفی کتاب: انقلاب مصر، نویسنده سمیرامین

  نیروی دوم ضد انقلاب از نظر وی نیروهای اسلام‌گرا هستند که او آنها را از نظر فکری و سازمان‌دهی دارای یک انسجام تفکر مشخص به معنای حقیقی و واقعی آن نمی‌داند. هر چند آنها به طور علنی در انقلاب قرار دارند و به رغم آنکه در حرکت‌های انقلابی مشارکت دارند، بعضی از این نیروها مانند اخوان المسلمین خواهان سوار شدن بر انقلاب هستند و از نظر نویسنده‌ی کتاب استعمارگران غربی و در راس آنها ایالات متحده امریکا و به دنبال آن اسرائیل، امیدوارند بتوانند نیروهای اسلام گرا و سلفی‌ها را بر انقلاب حاکم گرداند تا از آن طریق بتواند به انقلاب پایان داده و از آن طریق انقلاب را در پاسخ به خواسته‌های خود عقیم کرده ودر نهایت خواسته‌های اسرائیل وامریکا و حکومت‌های مرتجع عرب را به اجرا در آورند. نویسنده معتقد است که ا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!