راه يافتن فردی با سوءپيشينه به مجلس

ولتن نیوز پایگاه خبری وابسته به نهاد های امنیتی نوشته است یکی از منتخبان مجلس نهم در انتخابات اسفند ماه سال گذشته به دلیل سابقه ارتکاب قتل عمد و ایراد جرح عمدی نسبت به یک خانواده شهید در دستگاه قضایی پرونده دارد. منابع خبری نزدیک به محافظه کاران در ایران از ورود اين فرد دارای سوء پیشینه قتل به مجلس خبر داده اند. این منابع چگونگی تایید صلاحیت این فرد را به پرسش گرفته اند.

گزارش از احمد باطبی.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!