فحش اسلامیست

هر از چندگاه اسلامیستهای غالباً هوادار جناح شاخ شکسته و بعضاً به دیار کفر هجرت داده شدۀ نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره که هنوز دلبستۀ شارلاتان علی شریعتی تئوریسن “امامت” میباشند به کاربرد واژه اسلامیست حساسیت نشان میدهند.

پر واضح است که اصطلاح اسلامیست به آنانی اطلاق میشود که دین اسلام را الگوی کشورداری و ابزاری برای پیشبرد مقاصد سیاسی کرده و با این عمل خود آنرا در بین دیگر ایدئولوژی ها مانند مائوئیسم، کمونیسم، کاپیتالیسم، …. قرار میدهند.

تعریف و توضیح اصطلاح اسلامیسم را میشود در فرهنگها مانند فرهنگ واژگان آکسفورد و بسیاری منابع معتبر آکادمیک پیدا کرد و به همین دلیل واژه ای من در آوردی و یا آنطور که اسلامیستها میگویند چماقی برای تو سر زدن و تحقیر و ناسزا نمیباشد.

به عبارت دیگر؛ نازنیان اسلامیست میخواهند به کارهای سیاسی بپردازند و با استفاده از مذموم و غیر اخلاقی بودن زیر سئوال بردن باور دینی به کار خود بدون به چالش کشیده شدن ادامه دهند.

هم خدا را میخواهند و هم خرما، که البته در این دوره و زمانه ایندست زبل بازیهای اسلامیستی راه به دهی نمیبرد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!