قاصدکها

یاد لب تو

در پوستم خانه کرده

فهم و غوغا محو شده

با یادلب تو

با یاد لب تو

در نسیم صبح خسته

سر درد فغان میزند

از مرگ گل یاس

بوی تن تو

در نهان قلبم لانه کرده

برای یاد آن شبهای نمناک

که جانفرسا بود

با بوی تن تو

با بوی تن تو

^^^^^^^^^

و قاصدکها بی جوابند

گرفتار

گرفتار گردباد

گرفتارگردباد زندگی

پیش میروند با تردید

پس میروند با شک

میچرخند به گرد حقیقت

قاصدکها

قاصدکها را رهائی نیست

قاصدکها بی جوابند

بی جواب از لب تو

بی خبر از غم من

که به یاد بوسه إی هستم

از لب تو

اورنگ
Avril 2012

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!