مصاحبه خبری خامنهای و احمد توکلی در سال شصت

.مصاحبه خبری خامنه ای در سال ۱۳۶۰ پیرامون ترورها و عملیات های تروریستی در آن سال

 

مصاحبه خبری و مطبوعاتی احمد توکلی سخنگوی دولت وقت (دولت اول میر حسین موسوی) در سال ۱۳۶۰.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!