میروی کجا…پای صحبت اقدس خانوم

میگفت…اونوقتها آب لوله کشی نداشتیم…آب نوشیدنی رو با  گاری میاوردند…و سطل…سطل میفروختند

اونوقتها کمتر کسی تو خونه اش گرامافون داشت…اگر هم که داشت…صفحه های ایرانی کمتر پیدا میشد

اونوقتها تصنیف فروشان دوره گرد داشتیم…که اکثرا خودشان هم میخواندند

داد میزدند….تصنیف های جدید

روی این تصنیف نامه معمولا عکس خواننده….مثلا روح انگیز…دلکش…روحبخش و غیره بود

ودر صفحه وسط ترانه را چاپ میکردند

ما هم میخریدیم و تو خونه میخوندیم

بیا که از دوریت….بیا که از دوریت…بر لبم رسیده جان

…….     ………   ………

میروی کجا…آه میروی کجا؟

اقدس خانوم ضمن همین صحبت ترانه را خواند…افسوس که همون موقع صداش رو ضبط نکردیم

قسمتی از اون ترانه تا اونجا که یادم مونده چنین که در ویدیو 

نواخته ام

نام آهنگساز…ترانه سرا…و خواننده را هم نمیدانم اقدس خانوم هم نمیدونست…فکر کنم نود سالشون باشه…امیدوارم باز هم بخونه

شاید شما بدانید

where are you going? میروی کجا؟

old iranian song
played by shirin
ترانه قدیمی ایرانی
از شنیده های من
نواخته شیرین

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!