از لباس پوشیده اشتون تا دشمنی عریان برخی همسایگان!

در مذاکرات «استانبول 1»، دخل و تصرف فتوشاپی برخی مطبوعات ایران در
تصاویر اشتون برای پوشاندن یقه لباس او، کم و بیش جنجال ساز شد و واکنش
اعتراض آمیز سخنگوی وی را در پی داشت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!