رضا پهلوی در سال ( ۱۳۶۸) در لندن

رضا پهلوی در سال 1368: ما باید بپذیریم که ایران را یا همه با هم نجات خواهیم داد یا نجات دادنی نیست…. به هر نام و عنوان یا به هر نقش و رسالتی که مرا بشناسید، من مهم تر از هر چیز و بالاتر از هر چیز، من خودم را سرباز و مبارز آزادی راه میهن می شمرم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!