چند ماهی کنستر ت در دوبی نگذارید

در راستای زر زیادی امیر امارات در مورد مالکیت ابو موسی، لطفا چند ماهی در دوبی نه کنسرت بگذارید و نه برای تعطیلات به دوبی بروید.

اگر این یک کار را توانستیم انجام بدهیم. چو ایران نباشد تن من مباد پیشکش مان.

چند ماهی کنستر ت در دوبی نگذارید. نه خواننده ای از بی پولی می میرد و نه علاقه مندی به خواننده ای ز ندیدن چند ماهه خواننده مورد علاقه ش می میرد.

چو ایران نباشد تن من مباد پیشکش –

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!