همجنس بازی و شکم خالی

از میان ژاژ گویی های مداوم نازنینان اسلامیست و کارگزاران نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره، ترهات آیت الله العظمی حاج آقا عبدالله جوادی آملی چیز دیگری است.

بارها بعضی از شیرین زبانی ها و کلمات قصار او تقدیم شده، برای نمونه در اینجا، اینجا، اینجا و این هم یکی دیگر:

” این قرآن و روایات و حرم است که ما را آدم کرده است. درست است که از نظر صنعت مثل غرب نیستیم اما آن ها که از نظر صنعت پیشرفت کرده اند ولی از معارف بی بهره اند، قرآن می فرماید زندگی پست تر از حیوان دارند. همجنس‌بازی مصوب در مجالس قانونگذاری غرب از سگ و خوک هم سر نمی‌زند.

…انسان باید قبل از سیری دست از غذا بکشد تا جا برای فکر باقی بماند.”

احترام به حقوق بشر، “همجنس بازی” و حرف و حدیث های دوران طلبگی و حجره نشینی و در عین “آدم کرده” شده، کهریزک کاری مردان و زنان و کودکان ایرانی به جای خود؛ سئوال:

آیا حاجی و همصنفان علاوه بر شکمی حرف زدن، شکمی هم فکر میکنند که میگوید ” قبل از سیری هم دست از غذا بکشد تا جا برای فکر باقی بماند.” ؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!