آب گرفتگی مترو هم سیاسی بود، هست و خواهد بود

اکنون همه می‌خواهند خود را قهرمان قایقرانی بر موج مهار سیل تهران بدانند،
ولی در هیچ یک از این مصاحبه‌ها و جبهه‌گیری‌ها، سخنی از چاره‌اندیشی برای
جلوگیری از بروز دوباره این رخداد به میان نمی‌آید!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!