تقویم تاریخ، رویدادهای ماه فروردین

تاریخ بیداری و فداکاری نیاکان ما که گاه با بی‌خبری از اوضاع زمانه و دست کم گرفتن هشیاری ضدانقلابی استعمارگران همراه بوده، برای بیشتر ما غریبه است. باید بر لب جوی تاریخ بنشینیم و از آن بیاموزیم. گذشته، نگذشته است. گذشته، پیش درآمد اکنون است.

این ویدیو (رویدادهای ماه فروردین)، ششمین بخش از تقویم تاریخ صوتی – تصویری است که برای نخستین بار در وب فارسی ارائه می‌شود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!